Vedtægter

LOVE
Frørup
Forsamlingshus
Kogsbøllevej 83, 5871 Frørup
TLF. 65 37 20 10
1889 FRØRUP 1989

 

§ 1.
Selskabets øiemed er erhvervelsen af bygningen. Folkelig forsamlingsbygning for Frørup sognefogeddistrikt til deri ved forhandlingsmøder foredrag og sang at udbrede kirkelig og folkelig oplysning. Huset kan endvidere afbenyttes til andre almennyttige anliggender, og ved festlige lejligheder. Bestyrelsen bestemmer størrelsen af den afgift der i hvert tilfælde skal erlægges for brugen, forsaa vidt denne ikke er gratis, hvad bestyrelsen også er berettiget til at bestemme, dog som undtagelse for den almindelige regel. Ingen kan benytte huset uden bestyrelsens samtykke.

§ 2.
Selskabet er et andelsselskab hvor bidragyderne indestår for begrænset ansvar. Selskabets kapital bringes til veie ved udlejning, frivilligt arbejde og bidrag. Bidragyderne er i kredsen bosiddende interessenter. Ved dødsfald indtræder den bidragydendes arvinger i hans  sted, og i tilfælde af bortflytning kan retten overdrages til eftermand eller anden indenfor kredsen når denne anerkendes af bestyrelsen.

§ 3.
Alle selskabets anliggender varetages af den bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. Valgbar er kun de i kredsen bosiddende interessenter. Valget gælder kun for 2 år, og de afgår skiftevis, første gang ved lodtrækning, efter 1. års forløb 3 eller 4 medlemmer. Hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger selv sin formand for et år ad gangen, og han repræsenterer selskabet i alle forhold udadtil. Bestyrelsen er berettiget til at sørge for god ordens overholdelse ved møderne, og de tilstedeværende må her underkaste sig dens bestemmelser. Personer, som lægger hindringer i vejen for ro og ordens overholdelse kan midlertidig udelukkes af bestyrelsen, endelig af generalforsamlingen. Spirituøse drikke må ikke uden bestyrelsens samtykke, nydes eller udskænkes i forsamlingshuset.

§ 4.
I hvert års februar måned afholdes i huset en generalforsamling, der indvarsles ved kirkestævne af bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel. På denne forhandles selskabets anliggender, ligesom også årsregnskabet fremlægges til godkendelse, efter at det forinden er gjennemgaaet af 2 interessenterne for et år ad gangen valgte revisorer. Spørgsmål, som ønskes behandlede på generalforsamlingen, indgives skriftlig til bestyrelsens formand 8 dage forud. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflerhed, er stemmerne lige betragtes det fremkomne forslag forkastet.

§ 5.
I alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, indeholdende tagne beslutninger og gjorte meddelelser.

§ 6.
Regnskabsåret gaar fra første januar til samme datum næste aar. For saa vidt der ved regnskabsaarets afslutning findes et overskud anvendes dette for hvert enkelt aar efter generalforsamlingens beslutning. Bliver der underskud bestemmer generalforsamlingen ligeledes hvordan dette skal dækkes.

§ 7.
Selskabets opløsning kan kun finde sted naaår ¾ af bidragyderne paa en dertil indvarslet generalforsamling giver sit samtykke dertil. Er en saadan ikke til stede, indkaldes til en ny med 8 dages varsel, hvor da det mødende flertals beslutning er bindende.

§ 8.
Naar selskabets eiendele er realiseret, sammenkaldes en afsluttende generalforsamling, hvor regnskabet godkjendes, og bestemmelse tages om overskuddets anvendelse.


Saaledes vedtaget på generalforsamlingen i Frørup den 12te maj 1889.
Andreas Hansen, Rasmus Madsen, Hans Kroman, Jørgen Hansen, Søren Kristensen,
Lars Wilhelm Rasmussen, Hans Jørgen Clausen.

---------- OOO ----------

Saaledes revideret og vedtaget paa generalforsamlingen i Frørup 09.02.1989.
Niels Andersen, Børge Rasmussen, Gunna Rasmussen, Flemming Hansen, Aksel Madsen,
Jens Erik Kristensen, Hanne Petersen.


Se vores kalender

Ønsker du at se om forsamlingshuset er lejet eller vil du blot se vores aktiviteter kan du se vores kalender.


Vores store sal kan holde arrangementer i størrelsen op til 100 mennesker og passer perfekt til jeres konfirmationer, bryllup eller andre festlige begivenheder som vi gerne deler med jer

Vores lille sal kan holde arrangementer i størrelsen op til 30 mennesker og passer perfekt til jeres konfirmationer, bryllup eller andre festlige begivenheder som vi gerne deler med jer.